Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Şirketimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 227 Nolu
"ÇED Yeterlik Belgesi" 'ne sahiptir. ÇED Yeterlik Belgemiz kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak ilgili faaliyetin ÇED Belgesinin alınması işi yürütülür. Bunun yanında ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında ya da muaf olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilerek planlanan faaliyet için kapsam dışı/muaf yazısı alınır.

ÇED Olumlu Kararı verilen yatırımların izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporları firmamızca hazırlanarak Bakanlığa sunulmaktadır.

Tüm bu aşamalarda gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken iş ve işlemler firmamız tarafından özenle yürütülür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelere ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez".

Çevre Denetimi, İzleme, İzin, Lisans Hizmetleri ve Çevre Danışmanlığı

Şirketimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 217224806.2.3 Nolu
"ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI YETERLİK BELGESİ" 'ne sahip olup, bu kapsamda denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmelere Çevre Danışmanlık Hizmetleri vermektedir.

GEKAP Danışmanlığı,
Sıfır Atık Danışmanlığı,
Çevre İzni kapsam dışı görüş yazılarının alınması,
Çevre Mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması,
Geçici Faaliyet Belgesinin alınması,
Çevre İzinlerinin alınması,
 • - Hava Emisyon,
 • - Atık Su Deşarjı,
 • - Gürültü Kontrolü,
 • - Tehlikeli Madde Deşarjı,
 • - Derin Deniz Deşarjı konulu.
Çevre Lisanslarının alınması
 • - Tehlikeli Atık Geri Kazanım,
 • - Tehlikesiz Atık Geri Kazanım,
 • - Atık Yağ Geri Kazanım,
 • - Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım,
 • - Atık Pil Ve Akümülatör Geri Kazanım,
 • - Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım,
 • - Ambalaj Atığı Geri Kazanım,
 • - Atık Yakma Ve Beraber Yakma,
 • - Tehlikeli Atık Düzenli Depolama (1. Sınıf),
 • - Belediye Atıkları Ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama (2. Sınıf),
 • - İnert Atık Düzenli Depolama (3. Sınıf),
 • - Tıbbi Atık Sterilizasyon,
 • - Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama,
 • - Ambalaj Atığı Toplama Ve Ayırma,
 • - Tanker Temizleme,
 • - Hurda Metal İşleme,
 • - Atık Kabul Tesisi,
 • - Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşya İşleme,
 • - PCB Arındırma,
 • - Tehlikeli Atık Ara Depolama,
 • - Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme konulu.
Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesi,
Atık yönetim planlarının hazırlanması,
Atık azaltma teknolojileri konusunda teknik destek verilmesi,
Atık envanterinin oluşturulması,
Tehlikeli atık alanlarının oluşturulması ve atık analizleri konusunda teknik destek verilmesi,
Çevresel Acil Durum Planlarının Oluşturulması
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • - İç Tetkik
 • - Teknik Destek ve Gözetim
ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı,
 • - İç Tetkik
 • - Teknik Destek
TS 13573 İşyerleri İçin Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlığı,
 • - Teknik Destek
Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilir Geleceğimizi birlikte hazırlayalım


Gelecek nesillerin yaşamlarını tehlikeye sokmadan üretmek anlayışıyla 1983 yılında karşımıza çıkan sürdürülebilirlik kavramını özümseyerek, sanayi kuruluşlarının iş yapış biçimleri ve sosyal yaşamımızın entegrasyonu konularında bir hayli yol aldık. Ancak iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, su kıtlığı, doğal kaynakların bozulması ve küresel eşitsizlik gibi sosyo-ekolojik sorunlar son birkaç yılda daha da artmaktadır.

Ekonomi, çevre ve sosyal boyut olarak ele alınan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Çevre Mevzuatlarına uyum ile başlamış, yıllar itibariyle doğal kaynak, enerji ve su verimliliği çerçevesinde şekillenmiştir. Günümüzde ise sürdürülebilirlik kavramını teknolojik inovasyonların bir bütünü olarak tanımlayabiliriz.

İnovasyon olmadan sürdürülebilir yönetim, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir yaşamdan söz etmek mümkün değildir. İnovasyon odaklı sürdürülebilir ekonomiye doğru değişim için yeni düşünce ve çözümler geliştirilmesinde en büyük rol iş dünyasına düşmektedir. İş dünyası, küresel sürdürülebilirlik geçişinin merkezinde yer almaktadır.

İş dünyası sıfır karbon hedefi doğrultusunda harekete geçmeden iklim, ekolojik ve sosyal etkiye çözüm aramak doğru değildir. Bununla birlikte iş dünyasının toplumdaki rolü, katkısı ve etkisi paydaşlar tarafından incelenmekte ve sürdürülebilir ürünlere yönelim artmaktadır. Ayrıca, iş mükemmelliği ve liderliğine yönelik mevcut yaklaşımlar iş sürdürülebilirliğini sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır. Kuruluşların önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir birer organizasyon olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri, karlıklarını koruyabilmeleri için sürdürülebilirlik kavramını tüm iş yapış biçimlerine entegre etmelilerdir.

Dünya çapındaki işletmeler, hızla değişen küresel bir ekosistemde (çevresel, sosyal ve ekonomik ekosistem) faaliyet göstermekte ve giderek daha zorlu çevresel ve sosyal standartlara bağlı kalmaktadır. Bu standartlara uyum için işletmeler temel çevresel ve toplumsal riskleri ve fırsatları anlamalıdır.

Sürdürülebilirliğin odağı olan ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) olarak ölçülen faktörler, kuruluşların uzun vadeli değer koruma yoluyla hissedarlar için finansal getiri de dahil olmak üzere tüm paydaşlar için nasıl değer yaratabileceğidir. Geleceğin gelişen kuruluşları, bugünün küresel zorluklarına proaktif bir şekilde yanıt verirken, sürdürülebilir değer yaratmalı, topluma ve doğal çevreye net pozitif etkiler sağlamalıdır.


Sürdürülebilirlik yolculuğunda yer almak isteyen kuruluşlar için danışmanlık hizmetlerimiz:

 • - Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi
 • - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY) Performans Yönetimi
 • - Sürdürülebilir Ürün Yönetimi
 • - Sürdürülebilir Tedarikçi Yönetimi
 • - Risk-Fırsat Analizi ve Yönetimi
 • - Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • - Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
 • - Sanayi Sektöründe Sürdürülebilir Yönetim Eğitimleri
 • - Çevresel ve Sosyal Etki Analizi
Diğer Mühendislik Hizmetleri

Karbon Ayak İzni
Su Ayak İzi
Maden Atıkları Atık Yönetim Planı
Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri
Ekosistem Değerlendirme Raporları
Biyolojik Çeşitlilik Tespiti
Fizibilite Raporları
Çevresel Etüd ve Değerlendirme Raporları
Hava Modellemesi Raporu